03.01.2019

Powiat augustowski. Ponad 35 proc. budżetu na oświatę, prawie jedna trzecia wydatków na inwestycje

Budżet powiatu augustowskiego na 2019 rok wyniesie około 71,58 mln zł, z tego na realizację zadań własnych powiatu przewidziano kwotę 62,17 mln zł.

W 2019 r., podobnie jak w latach poprzednich, głównymi źródłami dochodów będą:

1) subwencje z budżetu państwa w wysokości 37,02 mln zł, które stanowią ponad 51% dochodów ogółem,

2) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 11,31 mln zł, który będzie wynosił blisko 15% dochodów ogółem,

3) dochody własne osiągane przez jednostki powiatowe w wysokości ogółem 3,22 mln zł, w tym głównie z opłat komunikacyjnych w wysokości 1,43 mln zł.

Wydatki w 2019 r. zaplanowano w wysokości 71,90 mln zł.

– Konstruując projekt budżetu na 2019 r. po raz kolejny przyjęliśmy zasadę stosowaną w V kadencji Rady, że rozwój polega na wybraniu najważniejszych priorytetów dla działań Powiatu, skupienia na nich środków finansowych i zapewnieniu prawidłowej realizacji – powiedział w swoim wystąpieniu podczas sesji rady Jarosław Szlaszyński – starosta augustowski.

Wydatki inwestycyjne na 2019 r. zaplanowane zostały w wysokości ponad 16 mln zł i będą stanowiły ponad 23% wszystkich wydatków budżetu. Będzie to kolejny, piąty rok wysokiego, ponad 20-procentowego udziału inwestycji.

– Pragnę zaznaczyć, że wydajemy środki roztropnie i korzystamy ze wszystkich możliwych, dostępnych Powiatowi środków zewnętrznych na finansowanie inwestycji – podkreślał starosta.

 Priorytety 2019

Pierwszym priorytetem jest przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych.

Główne zadania planowane do realizacji w przyszłym roku to przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Augustowie oraz rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Biebrza w ciągu drogi powiatowej Dębowo – Jagłowo. Założono, że oba te zadania, każde o wartości kosztorysowej około 6 mln zł, będą realizowane przy udziale dofinansowania ze środków zewnętrznych oraz we współpracy z gminami, przy zachowaniu stosowanej od 2003 r. zasady o finansowaniu wkładu własnego po 50% przez gminy i powiat.

Drugim priorytetem jest służba zdrowia.

 Zarząd Powiatu czyni cały czas starania, aby wygospodarowywać fundusze z budżetu i pozyskiwać dodatkowe środki na doposażenie i remonty w tej ważnej dziedzinie. W 2019 r. największe środki w łącznej kwocie 3,67 mln zł zostaną skierowane na potrzeby rozwoju Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie. Podstawowym zadaniem, rozpoczętym jeszcze w 2018 r. jest przebudowa i rozbudowa części budynku przy ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, tj. przebudowa I piętra i łącznika na potrzeby SP ZZOD wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej o wartości 3,21 mln zł. Wykonanie tych prac stworzy warunki do zwiększenia liczby łóżek z dotychczasowych 30 na 60 i umożliwi rozszerzenie kontraktu z NFZ. Zadanie to jest w całości finansowane z dochodów własnych powiatu.

Ponadto zaplanowano sfinansowanie przez powiat wkładu własnego do dwóch projektów SP ZZOD na łączną kwotę 459 tys. zł, z tego:

- kwotę 345 tys. zł na zagospodarowanie terenu wokół budynku, przy współfinansowaniu z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2014 – 2020; projekt o wartości ogólnej 2,41 mln zł został zakwalifikowany do realizacji w latach 2019 – 2020,

- kwotę 114 tys. zł na remont i modernizację budynku po byłym internacie przy współfinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020; projekt na ogólną kwotę 2,55 mln zł został złożony i oczekuje na rozpatrzenie.

W ciągu kilku ostatnich lat główne środki były przeznaczane na potrzeby Szpitala. W efekcie tych działań został on wyposażony w znaczne ilości nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej. Zmodernizowano i wyremontowano też pomieszczenia oddziałów i przychodni specjalistycznych.

Rok 2018 był bardzo ważny dla augustowskiego szpitala. 1 marca 2018 r.  - po 6 latach przerwy -  otwarto Szpitalny Oddział Ratunkowy. Wcześniej  zamknięto go z powodu braku zadaszenia nad podjazdem dla karetek oraz braku instalacji rozprowadzającej gazy medyczne do łóżek.

W lipcu  2018 roku nastąpiło pierwsze lądowanie i start śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR) na lądowisku w SP ZOZ Augustów, zaś od  01.10.2018 r.  czynna jest  nowa pracownia endoskopii.

 

Działania te będą kontynuowane w 2019 r. Na ich realizację zaplanowano w budżecie 828 tys. zł. Planowane jest dofinansowanie:

- budowy parkingu dla samochodów o wartości 294 tys. zł, jest to kontynuacja zagospodarowania terenu wokół szpitala realizowanego w 2018,

- wykonanie nowej instalacji przeciwpożarowej w budynku głównym o wartości 294 tys. zł, jest to realizacja zaleceń Państwowej Straży Pożarnej,

- zakup i montaż nowego agregatu prądotwórczego o wartości 100 tys. zł,

= sfinansowanie wkładu własnego w kwocie 140 tys. zł do projektu współfinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2014 – 2020, projekt obejmujący zakup aparatury i sprzętu medycznego na oddział chirurgii, o wartości ogólnej 1 mln zł, został zakwalifikowany do realizacji w latach 2019 – 2020.

Ponadto w budżecie zarezerwowano środki w wysokości 1,25 mln zł na skutki spłaty w 2019 r. przez SP ZOZ kredytu poręczonego przez Powiat w latach poprzednich.

Łącznie na sfinansowanie wydatków w ochronie zdrowia zaplanowano środki w wysokości 5,75 mln zł.

Trzecim priorytetem działań Powiatu jest oświata.

W 2019 roku na sfinansowanie bieżących działań w tym obszarze przeznaczone zostaną środki w wysokości 25,57 mln zł, tj. ponad 35% wydatków budżetu ogółem. Na inwestycje i remonty zaplanowano kwotę 473 tys. zł, w tym na modernizację bieżni boiska przy II Liceum Ogólnokształcącym o wartości 197 tys. zł.

Wydatki na opiekę społeczną, pieczę zastępczą i wspieranie rodzin, stanowią kolejną ważną sferę działalności powiatu i wyniosą w 2019 r. 7,84 mln zł, tj. blisko 11% wydatków ogółem.

Mały deficyt finansowy

Założono, że przy realizacji wszystkich zadań, wystąpi deficyt budżetu w wysokości 328 tys. zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków. Źródłem spłaty rat kredytów w 2019 r. w kwocie 1 mln zł będą wolne środki w kwocie 996 tys. zł oraz przychody w kwocie 34 tys. zł z tytułu spłaty rat pożyczki udzielonej w 2015 r. dla SP ZZOD. Wystąpienie wolnych środków na koniec 2018 r. będzie wynikiem osiągnięcia w 2018 r. deficytu budżetu niższego niż zaplanowano.

W 2019 r. zadłużenie Powiatu Augustowskiego zmniejszy się i na koniec roku wyniesie kwotę 3 mln zł. Jest to bezpieczny poziom zadłużenia i konieczność jego spłaty nie wpłynie negatywnie na poziom realizacji zadań w poszczególnych latach.

 – Jest to budżet optymalny, ambitny, ale realny. Zawiera wszystkie dochody, jakie powiat augustowski mógł uzyskać. Zaplanowane zadania są możliwe do zrealizowania – powiedział na zakończenie wystąpienia podczas budżetowej sesji Rady starosta Jarosław Szlaszyński.

 

WYG

Źródło: starostwo powiatowe w Augustowie

Fot.arch

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
06.24.2024 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4889 4.5795
USD 0.00% 4.1175 4.2007
GBP 0.00% 5.1508 5.2548
CHF 0.00% 4.5999 4.6929
22.06.2024

Pomoc magazyniera

Dodaj nowe ogoszenie