06.12.2018

Via Baltica. Odcinek Suwałki – Budzisko za 605 mln zł wkrótce z pozwoleniem na budowę

W lutym-marcu powinna rozpocząć się budowa 25-kilometrowego odcinka nowej drogi z Suwałk do Budziska. Ten zaczynający się na rondzie przy Pułaskiego odcinek Via Baltiki ma zostać otwarty za 18 miesięcy, w lipcu 2020 roku.

Pod koniec listopada wojewoda podlaski zawiadomił, iż zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi ekspresowej S-61 Obwodnica Augustowa – granica państwa, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na odcinku koniec obwodnicy Suwałk – Budzisko z obwodnicą Szypliszek.

Procedura może potrwać 90 dni.

Wykonawca złożył do wojewody wniosek o wydanie decyzji ZRID już  6 kwietnia,, ale musiał uzupełnić dokumenty, co uczynił  19 października .

Po uzyskaniu zezwolenia rozpoczną się prace, najpierw przy wycince lasu.  Czas na ukończenie inwestycji, zgodnie z kontraktem, upływa 6 lipca 2020 roku.

Wykonawcą jest konsorcjum: Impresa Pizzarotti & §C. S.p.A z siedzibą w Parmie (Włochy), (lider konsorcjum) i  Pizzarotti SA z siedzibą w Lugano (Szwajcaria), (partner konsorcjum).

Zakres inwestycji

Budowa drogi ekspresowej o nawierzchni betonowej (KR7) na odcinku ok. 24,16 km wraz z Miejscami Obsługi Pojazdów, Miejscami Kontroli Pojazdów, stykiem z obwodnicą Suwałk (węzeł Suwałki Północ) oraz węzłem w Szypliszkach. Wykonane zostaną 34 obiekty inżynierskie, w tym: 1 most (w tym przejście dla zwierząt zintegrowane z drogą oraz rzeką), 24 wiadukty drogowe (w tym 5 przejść dla zwierząt zintegrowanych z drogą), 9 przejść dla zwierząt.

Ponadto inwestycja będzie obejmowała budowę dróg innych niż droga ekspresowa (obsługujące tereny przyległe do inwestycji i przywracające naruszone połączenia drogowe) oraz przebudowę lub budowę urządzeń towarzyszących z zakresu branży telekomunikacyjnej, energetycznej i wodociągowej. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania drogi ekspresowej i innych dróg publicznych.

Opis inwestycji:

Powyższy odcinek stanowi fragment drogi krajowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Raczki – Suwałki – Budzisko (granica państwa). Inwestycja kończy się na terenie dawnego przejścia granicznego z Litwą w Budzisku.
Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa podlaskiego, w powiecie Suwalskim, na terenach gmin Suwałki i Szypliszki.

Realizacja drogi ekspresowej jest inwestycją o znaczeniu europejskim. Trasa ma być elementem sieci Transeuropejskiego korytarza transportowego VIA BALTICA. Została ona zaliczona do bardzo ważnych zadań rządowych. Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju. Istniejący układ komunikacyjny w Polsce nie jest w stanie przenieść gwałtownie zwiększającego się ruchu samochodowego, stąd konieczność budowy dróg ekspresowych i pilna potrzeba dostosowania infrastruktury drogowej do standardów europejskich.

Wybudowanie odcinka drogi ekspresowej S-61, obejmuje:

 1. Budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej S-61 o długości około 24,2 km, zlokalizowanej na terenie Miasta Suwałk, gminy Suwałki i gminy Szypliszki, o parametrach: klasa drogi „S”, prędkość projektowa 100 km/h, ilość jezdni 2, szerokość pasa ruchu 3,50 m, szerokość pasów awaryjnych 2,50 m, szerokość poboczy gruntowych 2×0,75 m (szerokość zwiększona na odcinkach stosowania urządzeń brd i urządzeń ochrony środowiska), szerokość pasa dzielącego min. 5,00 m.
 2. Budowę węzłów drogowych stanowiących powiązanie drogi ekspresowej z istniejącą siecią drogową: Węzeł „Suwałki Północ” – jest to węzeł wlotowy z/do miasta Suwałki łączący drogę ekspresową S61 z istniejącą drogą krajową nr 8 (ul. Pułaskiego wyjazd z miasta w kierunku Budziska),
 3. Węzeł „Szypliszki” – na drodze wojewódzkiej nr 651 w Szypliszkach – łączący drogę ekspresową S61 z istniejącą drogą wojewódzką 651 (Gołdap – Żytkiejmy – Sejny,(klasyZ)
 1. Przebudowę krzyżujących się z drogą ekspresową dróg istniejących:
 • droga wojewódzka nr 651,
 • droga powiatowa nr 1137B relacji DK8 – Ignatowizna – Sadzawki droga powiatowa nr 1141B relacji DK8 – Kaletnik,
 • droga powiatowa nr 1160B relacji DK8 – Puńsk,
 • przebudowę krzyżujących się dróg gminnych w zakresie niezbędnym dla budowy wiaduktów,

4. Budowę sieci dróg dojazdowych – klasy D,

5. Budowę miejsc obsługi podróżnych (MOP-y).

Miejsca Obsługi Podróżnych:

Planowane przedsięwzięcie swym zakresem obejmuje budowę czterech Miejsc Obsługi Podróżnych: (MOP):


1) MOP II „Żubryn Wschód”- strona prawa drogi


2) MOP III „Żubryn Zachód”- strona lewa drogi


3) MOP I „Budzisko Wschód”- strona prawa drogi


4) MOP I „Budzisko Zachód”- strona lewa drogi

Realizacja drogi ekspresowej będzie znaczącym czynnikiem sprzyjającym ożywieniu gospodarczemu ze względu na wiążące się z nią możliwości wzrostu popytu na usługi i towary krajowe, a w zakresie inwestycji budowlanych, przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstw wykonawczych jak również innych podmiotów gospodarczych obsługujących budownictwo - głosi komunikat Inwestora.

Korzyści bezpośrednie wynikające z funkcjonowania drogi ekspresowej:

 • wytworzenie sprawnego połączenia drogowego w I Paneuropejskim Korytarzu Transportowym mającym za zadanie połączenie krajów Europy zachodniej przez Polskę z Krajami Bałtyckimi.
 • wytworzenie połączenia drogowego, które będzie istotnym szlakiem tranzytowym w kraju, łączącym centralną Polskę z regionami północno – wschodnimi, o niebagatelnym znaczeniu gospodarczym dla lokalnych ośrodków znajdujących się na śladzie przedmiotowej inwestycji;
 • zintensyfikowanie rozwoju sieci usługowej o charakterze transportowo-spedycyjno-logistycznym (centra logistyczne, terminale);
 • zwiększenie aktywności przedsiębiorstw powodujące powstanie nowych i rozwój istniejących miejsc pracy;
 • zwiększenie mobilności mieszkańców, rozwój różnych form turystyki – kongresowo- biznesowa, przyrodnicza, kulturowo- etniczna, wypoczynkowa;
 • poprawienie dostępności transportowej terenu, generujące zwiększenie inwestycji gospodarczych na tym obszarze i zapewniające spójność gospodarczą i terytorialną makroregionu;
 • odciążenie odcinka istniejącej drogi krajowej nr 8 oraz drogi wojewódzkiej nr 651 poprzez przejęcie ruchu tranzytowego, a tym samym zmniejszenie jej uciążliwego oddziaływania, oraz ograniczenie ilości wypadków drogowych;
 • odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych;
 • skrócenie czasu podróży;
 • oszczędności paliwa;
 • zapewnienie komfortu jazdy;
 • zmniejszenie ryzyka wypadków;
 • ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg;
 • przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów.

Ochrona środowiska. Zostaną wykonane: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt (samodzielne i zespolone), przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym, zieleń i inne.

Termin realizacji

6 czerwca 2017 r. podpisana została umowa pomiędzy: Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a Konsorcjum IMPRESA PIZZAROTTI & C. S. p. z siedzibą w Parmie (Włochy), Via A.M. Adornl 1, 43121 Parma – lider Konsorcjum oraz Pizzarotti SA z siedzibą w Lugano (Szwajcaria), Via Maggio 1, 6900 Lugano – partner konsorcjum.

Czas realizacji Kontraktu  wynosi 31 miesięcy od daty rozpoczęcia, która jest tożsama z datą podpisania  Umowy.  Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Czas na ukończenie zgodnie z Kontraktem upływa w dniu 06.07.2020 r.

Wartość Kontraktu:

Kontrakt współfinansowany z programu  Instrument „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF) Wspiera rozwój trzech obszarów – sieci transportowej, energetycznej oraz telekomunikacyjnej.

Zgodnie z Umową o Dofinansowanie Nr. CEF/004/2014/Z  z dnia 07 listopada 2018 roku współfinansowanie przeznacza się na pokrycie 100% wydatków kwalifikowanych poniesionych na realizację Projektu. Maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych Projektu, zgodnie z GA, wynosi 795 492 009 EUR.

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi 492 342 246,26 PLN netto plus 23% podatek VAT w kwocie 113 238 716,64 PLN, co łącznie stanowi kwotę  brutto 605 580 962,90 PLN.

Kontrakt realizowany jest w systemie ,,Projektuj i Buduj”.

WYG

Źródło GDDKiA

 

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
09.23.2020 Kupno Sprzedaż
EUR 0.84% 4.4493 4.5391
USD 1.54% 3.7867 3.8631
GBP 0.58% 4.8552 4.9532
CHF 0.99% 4.1344 4.2180
Dodaj nowe ogoszenie