02.02.2019

Via Baltica. Kiedy ruszy budowa odcinka Suwałki - Budzisko?

Budowa drogi Suwałki - Budzisko miała rozpocząć się jesienią 2018 roku. Nie rozpoczęła się. Później mówiło się o lutym 2019 r. Czy tak się stanie, nie wiadomo.

Wciąż nie ma zatwierdzonego projektu budowlanego i udzielnego zezwolenia na realizację tej inwestycji drogowej.

Przypomnijmy, że pod koniec listopada 2018 roku wojewoda podlaski wszczął postępowanie administracyjne z wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi ekspresowej S-61 Obwodnica Augustowa – granica państwa, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na odcinku koniec obwodnicy Suwałk – Budzisko z obwodnicą Szypliszek. Procedura miała potrwać ok. 90 dni.

Jednak postanowieniem z dnia 30.11.2018 r. zostało zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej do czasu wydania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.

Z kolei Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku, pismem z dnia 22.01.2019 r., zwróciła się z prośbą do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu prowadzonym w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tego przedsięwzięcia oraz o przesłanie zebranych uwag i wniosków.

Ponadto Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska pismem, też z dnia 22.01.2019 r., w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia, zwróciła się do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, z prośbą o zaopiniowanie w/w przedsięwzięcia.

Prawie 25 mln zł za kilometr

Wykonawca złożył do wojewody wniosek o wydanie decyzji ZRID już 6 kwietnia 2018 roku, ale musiał uzupełnić dokumenty, co uczynił 19 października 2018 roku.

Po uzyskaniu zezwolenia rozpoczną się prace, najpierw przy wycince lasu. Wykonawcą jest konsorcjum: Impresa Pizzarotti & §C. S.p.A z siedzibą w Parmie (Włochy), (lider konsorcjum) i Pizzarotti SA z siedzibą w Lugano (Szwajcaria), (partner konsorcjum).

6 czerwca 2017 r. podpisana została umowa pomiędzy: Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a Konsorcjum IMPRESA PIZZAROTTI & C. S. p. z siedzibą w Parmie (Włochy), Via A.M. Adornl 1, 43121 Parma – lider Konsorcjum oraz Pizzarotti SA z siedzibą w Lugano (Szwajcaria), Via Maggio 1, 6900 Lugano – partner konsorcjum.

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi 492 342 246,26 PLN netto plus 23% podatek VAT w kwocie 113 238 716,64 PLN, co łącznie stanowi kwotę brutto 605,580 mln zł. Kontrakt realizowany jest w systemie,,Projektuj i Buduj”.

Czas realizacji Kontraktu wynosi 31 miesięcy od daty rozpoczęcia, która jest tożsama z datą podpisania Umowy. Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Czas na ukończenie zgodnie z Kontraktem upływa w dniu 06.07.2020 r. Czy, w związku z przedłużającymi się procedurami, termin zostanie dotrzymany, pokaże czas.

Wariantowanie przebiegu drogi

Opracowano kilka wariantów przebiegu drogi. Ostatecznie zdecydowano się na wariant pierwszy:

Wariant I

Trasa od węzła Suwałki Północ biegnie po wschodniej stronie drogi krajowej nr 8. Droga przebiega przez tereny leśne, w niedalekiej odległości od zabudowy zagrodowo-siedliskowej miejscowości Osinki, Żubryn, Lipowo, Olszanka, Słobódka, Dębniak, Mikołajówka, Sadzawki i Budzisko. Trasa omija po prawej stronie w odległości około 200 m istniejący cmentarz. Planowana trasa przecina m. in. drogę powiatową nr 1154B, 1139B. W miejscowości Słobódka trasa krzyżuje się z drogą wojewódzką 651 i rozdziela teren tej miejscowości na dwie części. Dla połączenia drogi wojewódzkiej z drogą ekspresową zaprojektowano węzeł drogowy „Szypliszki”. Na końcowym odcinku wariantu I projektowana trasa przebiega po śladzie drogi krajowej nr 8 przechodzącej przez terminal byłego przejścia granicznego. Droga ma długość 24,58 km.

 

 

 

Obiekty inżynierskie: 34 szt., w tym: 1 most (w tym przejście dla zwierząt zintegrowane z drogą oraz rzeką), 24 wiadukty drogowe (w tym 5 przejść dla zwierząt zintegrowanych z drogą), 9 przejść dla zwierząt.

Węzły: Węzeł Suwałki Północ, Węzeł Szypliszki

Miejsca Obsługi Podróżnych: MOP II „Żubryn Wschód”, MOP III „Żubryn Zachód”, MOP I „Budzisko Wschód”, MOP II „Budzisko Zachód”

Ochrona środowiska. Zostaną wykonane: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt (samodzielne i zespolone), przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym, zieleń i inne.

 

Odrzucone warianty

Wariant II

Projektowana droga ekspresowa S-61 biegnie po wschodniej stronie DK8, przecinając rzekę Kamionkę. Na dalszym odcinku trasa przechodzi przez m. Jasionowo Nowe, Kolonia Jasionowo i w bliskiej odległości miejscowości Żubryn. Biegnąc dalej po wschodniej stronie drogi krajowej nr 8 skręca w lewo na zachód, przecina drogę krajową nr 8, następnie drogę powiatową nr 1139B przechodząc nad tymi drogami. Trasa przebiega po ogródkach działkowych przynależących do miejscowości Czerwonka. Następnie droga przebiega w niedalekiej odległości od miejscowości Lipina i Lipniak. Na skraju miejscowości Szypliszki trasa krzyżuje się z drogą wojewódzką nr 651 (zaprojektowano dwupoziomowy węzeł drogowy). Dalej trasa przebiega w pobliżu zabudowań miejscowości Jeziorki, Andrzejewo, Sadzawki i Budzisko. Na końcu wariant II wykorzystuje korytarz drogi krajowej nr 8 i przebiega przez były terminal odpraw paszportowych w miejscowości Budzisko, podobnie jak w wariancie I. Droga ma długość 23,96 km.

Wariant III

Wariant ten zaprojektowano z wykorzystaniem (w miejscach gdzie jest to możliwe) pasa drogowego istniejącej drogi krajowej nr 8. Na początku trasy na przecięciu z przebudowywaną DK 8, zaprojektowano estakadę. Następnie projektowana droga na odcinku ok. 2,5 km przebiega przez tereny leśne. Dla celów ochrony siedlisk przyrodniczych zaprojektowano kolejną estakadę. Dalej trasa projektowanej drogi ekspresowej S-61 biegnie wzdłuż DK 8, przebiegając kolejno wzdłuż miejscowości Studzieniczne, Jasionowo Nowe, Kolonia Jasionowo i Żubryn. Jednocześnie istniejąca droga krajowa została przełożona równolegle w kierunku zachodnim o około 50 m w celu utrzymania ciągłości jej przebiegu. Trasa omija przedsiębiorstwo rolne „Czerwonka” odchodząc na wschód, po czym zbliża się z powrotem do istniejącej drogi krajowej nr 8, jednak ze w względu na zbyt dużą krętość tego odcinka, pozostawiono ten odcinek drogi krajowej do obsługi ruchu lokalnego. Trasa odbiega na wschód mijając po drodze zabudowania wsi Olszanka, Sitkowizna i Dębniak. W miejscowości Słobódka trasa krzyżuje się z drogą wojewódzką 651 i rozdziela teren tej miejscowości na dwie części (zaprojektowano węzeł drogowy „Szypliszki”). Koniec trasy jest podobny do wariantu I i II. Droga ma długość 24,12 km.

 

WYG

Źródło i fot. GDDKiA

udostępnij na fabebook
03.02.2019, 11:50:40

Smn

Skończyć w terminie - imposible. Prawie 25 km, czas do lipca 2020. A na dzień dzisiejszy nie ma pozwolenia.

Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
09.29.2020 Kupno Sprzedaż
EUR 0.12% 4.5088 4.5998
USD 0.17% 3.8752 3.9534
GBP 0.05% 4.9273 5.0269
CHF 0.10% 4.1727 4.2569
28.09.2020

Sala na wynajem

Dodaj nowe ogoszenie