05.05.2023

Specjalista ds. Funduszy Europejskich

adres email: arrares@ares.suwalki.pl

telefon: 875666106

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach poszukuje kandydata / kandydatki na stanowisko Specjalista ds. Funduszy Europejskich.

Wymagania podstawowe:
1/ pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
2/ niekaralność za przestępstwa, w tym przestępstwa skarbowe,
3/ wykształcenie wyższe,
4/ co najmniej 3-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy europejskich i krajowych oraz realizacji projektów unijnych,
5/ znajomość aktualnie obowiązujących przepisów, wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków,
6/ dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, Internet),
7/ wysoka kultura osobista, umiejętności komunikacyjne i interpersonalne ukierunkowane na pracę w zespole oraz pracę z klientem, odpowiedzialność.

II. Wymagania dodatkowe:
1/ znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
2/ znajomość ustawy – prawo zamówień publicznych,
3/ prawo jazdy kat. B.

III. Główne obowiązki:
1/ pozyskiwanie funduszy europejskich i krajowych,
2/ wdrażanie i realizacja projektów unijnych,
3/ przeprowadzanie działań informacyjno-promocyjnych,
4/ bieżące kontakty z beneficjentami, obsługa beneficjentów,
5/ bieżący monitoring prawidłowości realizowanych działań w ramach projektu, w tym: monitorowanie realizacji harmonogramu, celu, rezultatów projektu,
6/ przygotowywanie wniosków o płatność oraz sprawozdań z realizacji projektu,
7/ obsługa SL2014 w zakresie rozliczania projektu, w szczególności w zakresie obsługi wniosków o płatność,
8/ przygotowywanie wymaganej dokumentacji związanej z procedurą udzielania zamówień, (w tym przygotowywanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, szacowanie wartości zamówienia), prowadzenie postępowań w ramach projektu (rozeznanie rynku, zasada konkurencyjności),
9/ przygotowywanie dokumentacji projektu do auditów kontrolnych.

IV. Miejsce pracy: Suwałki.

V. Wymagane dokumenty:
1/ list motywacyjny,
2/ życiorys (CV), który powinien zawierać w szczególności:
- informację nt. wykształcenia,
- informację nt. stażu pracy oraz doświadczenia zawodowego,
- informację nt. posiadanych kwalifikacji, umiejętności, przebytych kursach itp.,
- zgodę kandydata następującej treści: „zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
rekrutacji”,
3/ oświadczenie o niekaralności, oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

VI. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1/ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S. A. z siedzibą ul. Noniewicza 42A, 16-400 Suwałki;
2/ kontakt z administratorem danych osobowych – inspektor@ares.suwalki.pl ;
3/ podane dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb rekrutacji:
- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;
4/ Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 7 dni od zakończenia rekrutacji;
5/ posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych – dotyczy danych wymaganych Kodeksem Pracy, a w pozostałym zakresie posiada również Pani/Pan prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
6/ ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7/ podanie danych osobowych w zakresie wymaganym Kodeksem Pracy jest obligatoryjne, w pozostałym zakresie jest dobrowolne;
8/ Pani/Pana dane nie będą profilowane.

VII. Oferujemy:
1/ zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
2/ możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie dokumentów, o których mowa w pkt. V, na adres:
Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. W Suwałkach,
ul. Noniewicza 42, 16-400 Suwałki, Sekretariat Spółki w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Aplikacja na stanowisko Specjalisty ds. Funduszy
Europejskich”
Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale.

Aplikacje należy dostarczyć do dnia 18 maja 2023 roku.
wyświetleń: 127
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
06.03.2023 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4889 4.5795
USD 0.00% 4.1175 4.2007
GBP 0.00% 5.1508 5.2548
CHF 0.00% 4.5999 4.6929
Dodaj nowe ogoszenie