12.05.2022

Syndyk sprzeda działki rolne (Mącze, gm. Ełk)

adres email: horyzont@onet.pl

telefon: 885851227

Syndyk masy upadłości Marka Słyż - osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „Car-Biz” Marek Słyż w upadłości z siedzibą w Nowej Wsi Ełckiej (sygn. akt VIII GUp 349/21) zaprasza chętnych do składania ofert na zakup z wolnej ręki nieruchomości tj.:

- prawa własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka o numerze 103 o powierzchni 2,2000 ha położonej w miejscowości Mącze, gm. Ełk (powiat ełcki, województwo warmińsko-mazurskie), dla której Sąd Rejonowy w Ełku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW OL1C/00009234/5.

Kształt działki nr 103 jest zwarty, nieregularny, zbliżony do czworokąta, ze spadkiem w kierunku południowym w stronę jeziora Szarek. Teren nieuzbrojony. Działka posiada dostępu do drogi publicznej poprzez drogę gruntową oznaczoną jako działka nr 104. Według danych z ewidencji gruntów działkę zajmują: grunty orne (RIVb) - 0,63 ha, grunty orne (RIVa) - 0,60 ha, nieużytki (N) - 0,60 ha, łąki trwałe (ŁV) - 0,18 ha, pastwiska trwałe (PsIV) - 0,17 ha, grunty pod rowami (W-PsIV) - 0,02 ha.
Dla obszaru, na którym leży nieruchomość nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą nr XXXII/207/2001 Rady Gminy Ełk z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk przedmiotowa nieruchomość znajduje się w obszarze oznaczonym jako pozostałe użytki rolne, w obszarze o dominującej funkcji gospodarczej - rolnictwo. Ponadto nieruchomość znajduje się na Obszarze Chronionego Krajobrazu Pojezierza Ełckiego.

Cena wywoławcza wynosi 100% ceny oszacowania tj. 522.000,00 zł (pięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100) netto powiększona o wartość podatku VAT, o ile będzie to wynikać z obowiązujących przepisów w zakresie podatku od towarów i usług.

Warunkiem nabycia nieruchomości opisanej powyżej jest:
1. Złożenie pisemnej oferty przez oferenta w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nie otwierać. Oferta na nabycie nieruchomości w miejscowości Mącze, gm. Ełk - sygn. akt VIII GUp 349/21” drogą pocztową na adres: Kancelaria Syndyka Beata Waboł, ul. Wesoła 59, 16-400 Suwałki w terminie do dnia 23 czerwca 2022 r. do godz.15:00 (decyduje data wpływu oferty do kancelarii).
2. Dokonanie wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 52.200,00 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście złotych 00/100) do dnia 22 czerwca 2022 r., przy czym za datę płatności przyjmuje się datę uznania rachunku masy. Wadium winno zostać wpłacone na rachunek bankowy: PHU "Car-Biz" Marek Słyż w upadłości, nr: 81 1020 1332 0000 1102 1297 4087 prowadzony przez Bank PKO BP SA Oddział w Suwałkach.
3. Zawartość oferty, zasady sprzedaży oraz zastrzeżenia zawarte są w REGULAMINIE dostępnym na stronie internetowej prowadzonej przez syndyka www.syndyk.suwalki.pl, a wgląd do operatu szacunkowego można uzyskać w Kancelarii Syndyka w Suwałkach przy ul. Wesoła 59 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 885-851-227 w dni powszednie w godz. od 9:00 do 15:00.
wyświetleń: 79
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
05.21.2022 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.6016 4.6946
USD 0.00% 4.3589 4.4469
GBP 0.00% 5.4425 5.5525
CHF 0.00% 4.4852 4.5758
20.05.2022

Kierowca kat. C

Dodaj nowe ogoszenie